1

Dil eğitiminde iyi uygulama, sınıf ortamında dil öğrenimi, öğretimi ve değerlendirme sürecinde karşılaşılan bir soruna çözüm sunan ve ilgili çözüm uygulandıktan sonra nesnel olarak ölçülebilir bir değişim yaratan, bilimsel zemine dayanan, etik ve katılımcılığı önemseyen özgün çalışmalar olarak tanımlanabilir. Bu konferanstaki iyi uygulamalardan kasıt, Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk dillilere öğretimine yönelik iyi uygulamalardır.

21. yüzyılın veriye dayalı teknoloji kullanımı, eğitim alanındaki çevrim içi ve karma öğrenme yaklaşımları, dil öğretimi ve öğreniminin de çehresini değiştirmektedir (Zhou & Wei, 2018). Bilgisayar destekli dil öğreniminin ilk yıllarından bu yana, kitlesel çevrim içi açık kurslar, mobil uygulamalar, sanal ortamlar ve artırılmış gerçeklikte yaşanan teknolojik ilerlemeler bu alanda daha fazla yer bulmaya başlamıştır (Colpaert, 2016). Günümüzde, elektronik eğitim içeriklerinin öğrenme ortamlarının ayrılmaz bir parçası olması, dil öğretiminde önemli role sahip anlama ve anlatma becerilerinin gelişmesinde teknoloji kullanımına yönelik araştırmaları da artırmıştır (Genç Ersoy ve Ersoy, 2021). Bu noktada teknoloji destekli dil öğrenimi kavramı, kullanılan araçlar arasında belirli bir ayrım yapmaksızın teknolojinin dil öğretimi ve öğrenimi ile bütünleştirilmesini ifade etmektedir (Merzifonluoğlu,2020).

Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı kapsamında başvurusu yapılacak iyi uygulamaların ilgili dersin farklı aşamalarında (giriş, ders sırası, ders sonu), belirli amaçlarla (hazırbulunuşluk düzeyini belirleme, ön bilgiyi harekete geçirme, keşfetme, açıklama, derinleştirme, değerlendirme vb.) kullanılmak üzere geliştirilen teknoloji destekli eğitim içerikleri olması gerekmektedir. Bu bağlamda, konferansa iyi uygulama örneği olarak gönderilebilecek çalışmalara; uzaktan çevrim içi yazılımlar, dijital oyunlar, eğitsel yazılımlar, eğitim uygulamaları, dijital öyküleme araçları, çevriyazı uygulamaları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içerikleri, Web 2.0 araçları (bloglar, sosyal medya araçları vb.), sanal evren (metaverse) uygulamaları, uzaktan eğitim uygulamaları (MOOC vb.), işitsel ögeler (müzik, ses ögeleri), dijital metinler, akıllı tahta, ekran okuma, tuşlarla yazma, animasyonlar, çizgi filmler, videolar, sinema filmleri, PowerPoint sunuları ve dijital okuma araçları örnek olarak gösterilebilir.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve sınıf öğretmenleri ile Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde, iki dillilere öğretiminde ve Türk dillilere öğretiminde görev yapan öğreticiler (yönetici olarak görev yapanlar dâhil) konferansta sunum yapmak üzere başvuruda bulunabilirler.
▪ Her öğretmen sadece bir uygulama başvurusunda bulunabilir.
▪ Başvurular 15 Kasım – 7 Aralık 2022’de konferans internet sitesinde turkce.meb.gov.tr/ yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra sistem otomatik olarak kapanacaktır. Başvurular ile ilgili yaşanacak teknik sorunlar için tdeargem@meb.gov.tr adresi üzerinden iletişime geçilmesi gerekmektedir.
▪ Başvurusu kabul edilen uygulamalar, 20 dakikalık sözlü sunumlar ile 10 dakikalık soru ve cevap bölümlerinin olduğu eş zamanlı oturumlarda ilgili öğretmenler tarafından
konferansta sunulacaktır.
▪ Konferansta sunum yapan öğretmenlere sunum sertifikası verilecektir.
▪ Sunumu yapılan iyi uygulamalar konferans tamamlandıktan sonra derlenerek bildiri kitabı hâline getirilecektir. Bununla ilgili duyurular konferans internet sitesinde yapılacaktır. Gerekli görüldüğünde sunum yapan öğretmenlerden tam metin istenecektir. Konferans katılımına ilişkin zaruri giderler Bakanlığımızca karşılanacaktır.

Dil öğrenimi ve öğretiminde kullanılacak teknoloji destekli iyi uygulama başvuruları için belirlenen temalar aşağıda verilmiştir.
▪ Türkçe Öğretiminde İletişimsel Dil Etkinlikleri ve Stratejileri (Alımlama, Üretim, Etkileşim ve Aracılık)
▪ Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Değerlendirme
▪ Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
▪ Türkçe Öğretiminde Öğrenen Özerkliği

Başvuru özeti EK-1’de verilen şablonlara uygun şekilde hazırlanmalıdır.
▪ Başvuru öncesinde TTKB Elektronik Eğitim İçerikleri Rehberi’nin okunması tavsiye edilmektedir. Elektronik Eğitim İçerikleri Rehberi için tıklayınız.
▪ Başvurular son 5 yılın eğitim öğretim döneminde kullanılmış ve değerlendirilmiş uygulamaları içermelidir. Bu dönemler dışında yapılan uygulamalar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
▪ Öğrencilere ait bilgi ve görsellerin kullanıldığı tüm uygulamalar için okul ve veli izni alınmış olmalıdır. Bu konudaki tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
▪ Başvurusu yapılacak uygulamanın teknoloji temelli olması öncelikli koşuldur.
▪ Başvurusu yapılan uygulama, benzer koşullardaki farklı öğretim ortamlarına kolaylıkla uyarlanabilir nitelikte olmalıdır.
▪ Başvurusu yapılan uygulama, ilgili hedef kitle ve paydaşların etkin katılımını içermelidir.
▪ Başvuru bilimsel yöntemlere ve etik kurallara uygun hazırlanmalıdır.
▪ Başvuruda herhangi bir sınıfa, dile, etnik kökene, inanca ya da cinsiyete yönelik ayrımcılığa yer verilmemelidir.
▪ Başvuruda herhangi bir kişiye, kuruma, şirkete veya ürüne yönelik reklam yapılmamalıdır.
▪ Konferans değerlendirme kurulunda yer alan kişilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

 

FaaliyetlerTarih
Konferans web sitesinin açılması21 Ekim 2022
Başvuru kılavuzunun internet sitesinde yayımlanması24 Ekim 2022
İyi uygulamalar için başvuruların alınması15 Kasım-7 Aralık 2022
Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması30 Aralık 2022
Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı2-4 Mayıs 2023
Sunulan iyi uygulamaların kitapçık haline getirilmesi31 Ekim 2023
Ön Uygunluk Değerlendirme Kriterleri Puan
Başvuru özetinin “EK-1 Başvuru Özet Şablonu”na uygun şekilde yazılmış olması 25
Başvurunun bilimsel etik kurallara uygun hazırlanmış olması 25
Başvuruda herhangi bir sınıfa, dile, etnik kökene, inanca ya da cinsiyete yönelik bir ayrımcılığa yer verilmemiş olması 25
Başvuruda herhangi bir kişiye, kuruma, şirkete veya ürüne yönelik reklam yapılmamış olması 25
Toplam 100
Uygulama Değerlendirme KriterleriPuan
Uygulamanın hedeflenen kazanım ve yaş grubu ile uyumu25
Amacın ve gerekçenin netliği25
Metodolojinin bilimsel açıdan uygunluğu ve netliği25
Elde edilen sonuçlara göre yapılan önerilerin uygulanabilirliği25
Toplam100

Değerlendirme sonuçları 30 Aralık 2022’ye kadar başvuru sahiplerine elektronik posta yoluyla bildirilecek ve konferans internet sitesinde ilan edilecektir.

1

2

3

4